Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst bij massagetherapie en massage bij kanker

Afspraak: Afspraken voor een behandeling worden telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt stemt u in met de behandelovereenkomst en privacy beleid van praktijk Massage aan de Aa.

Annuleren: De cliënt verplicht zich (minimaal 24 uur van tevoren) de gemaakte afspraak tijdig telefonisch af te zeggen of te verzetten. Komt u de afspraak niet na dan zijn er kosten gemaakt en worden 50% van het geboekte tarief in rekening gebracht.

Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

Rechten en plichten: De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut: 

     - De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen) verrichten.

     - De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.

     - De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante
       informatie aan de therapeut te verstrekken.

     - De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

     - De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Klachten: Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Geschillencommissie Zorg Algemeen en het Klachtenloket Zorg.

Achterhouden informatie: Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Betalingen: Betaling voor de behandeling is mogelijk via een betaalverzoek of contant. Het verschuldigde bedrag dient tijdens de behandeling voldaan te worden.

Intakegesprek: de cliënt dient alle medische klachten, medicijngebruik en onder behandeling van arts of specialist dan dient u dit door te geven tijdens het intakegesprek.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): mijn praktijk voldoet aan de eisen van de AVG. Hier kunt u het privacy beleid bekijken. Wanneer u een afspraak maakt bij praktijk Massage aan de Aa, gaat u akkoord met de behandelovereenkomst en de verwerking van uw gegevens.

Uitsluiting: praktijk Massage aan de Aa heeft het recht een cliënt niet toe te laten in haar praktijk.

Overig: De behandelovereenkomst en de op de website vermelde informatie kunnen door praktijk Massage aan de Aa te allen tijde te worden gewijzigd.

 

Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud.